Nasi pracownicy

"Z wieloletniego doświadczenia pracy z dziećmi wiem, jak istotną rolę odgrywają nauczyciele na tym etapie rozwoju. Wiek przedszkolny jest okresem intensywnego mnożenia się synaps, czyli połączeń między komórkami nerwowymi w mózgu. Dlatego na rodzicach i nauczycielach edukacji przedszkolnej spoczywa ogromna odpowiedzialność, gdyż właściwa stymulacja, umiejętne wzmacnianie dziecięcego umysłu przełoży się na jego przyszłe funkcjonowanie w szkole i możliwości w życiu dorosłym. Zależy mi, aby Państwa dziećmi opiekowali się profesjonaliści w swojej dziedzinie, którzy nie tylko mają odpowiednie wykształcenie, wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii, ale również posiadają pasję, charyzmę i kochają dzieci. Dlatego też organizuję szkolenia, warsztaty, kursy, aby poszerzać wiedzę i umiejętności pracowników, co z pewnością przełoży się na efektywniejszą pracę z Państwa potomstwem." 🙂

 

mgr Iwona Dziak – magister pedagogiki opekuńczo-wychowawczej (Uniwersytet Rzeszowski), terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu, terapeuta SI, terapeuta ręki, terapeuta TUSE, terapeuta zmysłoplastyki, pomysłodawca, właściciel i dyrektor Sokolika. Nadzoruje funkcjonowane placówki, odpowiada za organizację pracy, zatrudnienie pracowników, reprezentuje placówkę na zewnątrz.

Ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje, webinaria:

 • Pedagogika przedszkolna,
 • Terapia pedagogiczna,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju, edukacja dziecka i ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera,
 • Integracja sensoryczna,
 • Zarządzanie oświatą,
 • Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu,
 • Bajkoterapia,
 • Arteterapia,
 • Metoda Dobrego Startu wg. M. Bogdanowicz,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg. W. Sherborne,
 • Animator zabaw – kompleksowe warsztaty,
 • Wspieranie rozwoju inteligencji emocjonalnej dzieci,
 • Zespoły wrześniowe – lista zadań, karty indywidualnych potrzeb ucznia, ustalenie form i zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym,
 • Mowa jest srebrem a mutyzm wybiórczy zaburzeniem lękowym,
 • Origami i kirigami,
 • Jak dodać odwagi – sposoby na nieśmiałe dziecko,
 • Wiosenne zabawy plastyczne cz. I i II
 • Założenia reformy oświatowej i wdrażnaie podstawy programowej z wychowania przedszkolnego,
 • Pedagogika Montessori,
 • Kinezjologia Edukacyjna metodą Dennisonów,
 • Metoda Glenna Domana w nauczaniu przedszkolnym – czytanie globalne,
 • Czego nie ma najpierw w zmysłach, tego nie ma później w umyśle,
 • Jak wspomagać rozwój dzieci w zakresie małej motoryki,
 • Objawy zaburzeń sensorycznych: wzrok, słuch i dotyk,
 • Przetrwałe odruchy neurologiczne – czy mogą negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka?
 • RUCH – ROZWÓJ – NAUKA, czyli wpływ integracji sensorycznej i aktywności ruchowej na uczenie się,
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • Jak radzić sobie z agresją u dziecka,
 • Afazja – Dyslalia – diagnoza różnicowa,
 • Wychowawca kolonijny,
 • Dotacje oświatowe na rok 2020 – zmiany przepisów, nowe wysokości, wykorzystanie oraz kontrola kształcenia specjalnego,
 • Organizacja kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym lub opinię z poradni oraz wymagających indywidualizacji pracy w szkole/przedszkolu zgodnie z obowiązującym prawem,
 • Zaburzenia integracji sensorycznej w spektrum autyzmu,
 • Arytmetyka mentalna w twojej szkole i przedszkolu,
 • Masturbacja dzieci w wieku przedszkolnym,
 • Trening Umiejętności Społeczno-Emocjonalych (TUS-E),
 • Sensopsoty – sensoryczne zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój dziecka,
 • Edukacja włączająca,
 • Relaksacja dzieci,
 • Diagnoza rozwojowa dziecka do 7 roku życia – cele, znaczenie, narzędzia,
 • Terapia ręki i stopy I i II stopina,
 • Specyfika zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 • Specyfika wsparcia dziecka z autyzmem w przedszkolu i szkole,
 • Terapia taktylna w pracy terapeuty integracji sensorycznej z dziećmi w spektrum autyzmu,
 • Standardy ochrony małoletnich w szkołach i przedszkolach,
 • Jak rozwijać zmysły u dzieci w wieku 1-7 lat,
 • Zmysłoplastyka,
 • Dziecko krzywdzone,
 • Narzędzia diagnozy i terapii zaburzeń SI w pracy z pacjentem neuroróżnorodnym,
 • Zdrowie w twoich rękach,
 • Zakazana medycyna uzdrawiająca skutecznie,
 • Sekretarka – asystentka menadżera,
 • Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Marketing, PR i obsługa klienta,
 • Obowiązki pracodawcy wynikające z zatrudnienia pracownika,
 • szkolenie RODO.

 

mgr Joanna Delekta – magister wychowania fizycznego, specjalność gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna (Uniwersytet Rzeszowski), nauczyciel przedszkola, prowadzi zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

Ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia, warsztaty, webinaria:

 • Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • Animacja czasu wolnego,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg. W. Sherborne,
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • Bilateralna integracja,
 • Zabawy muzyczno-ruchowe z taśmami, linami, sznurkami w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • Aktywne metody pracy z grupą – czyli jak poprzez zabawy stymulować rozwój dzieci w wieku przedszkolnym,
 • Mądra i rozwojowa dyscyplina w przedszkolu – narzędzia pracy nauczyciela,
 • Specyfika wsparcia dziecka z autyzmem w przedszkolu i szkole,

 

mgr Elżbieta Partyka – magister pedagogiki opekuńczo-wychowawczej (Uniwersytet Rzeszowski), nauczyciel przedszkola.

Ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia, warsztaty, webinaria:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • Specyfika wsparcia dziecka z autyzmem w przedszkolu i szkole,
 • Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży I i II stopnia,
 • Jak wprowadzać pozytywną dyscyplinę w przedszkolu i szkole,
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna,

 

Małgorzata Dołęga – opiekunka w żłobku

Ukończone kursy, warsztaty, szkolenia, webinaria:

 • Opiekun dziecięcy
 • Bajkoterapia z elementami dramy,
 • Muzykoterapia w edukacji, terapii i zabawie z dzieckiem.
 • Arteterapia,
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg. W. Sherborne,
 • Agresywne dziecko – gry i zabawy rozładowujące napięcie,
 • Dziecko z Zespołem Aspergera,
 • Techniki wyciszające i relaksacyjne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • Plastyka sensoryczna – metoda pracy i stymulacji rozwoju w grupie żłobkowo-przedszkolnej,
 • Energetyczne rozchmurzanki,
 • Nadpobudliwców wyhasańce,
 • Zabawy muzyczno-ruchowe z taśmami, linami, sznurkami w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • Zabawy z muzyką i tańcem. Ruch i rytm metodą odreagowania napięć psycho-ruchowych,
 • Twórcze eksperymenty w przedszkolu,
 • Metoda porannego kręgu – stymulacja polisensoryczna według pór roku (stymulacja percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej, węchowej, smakowej oraz zmysłu równowagi),
 • Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss,
 • Jak wspierać dziecko z Zespołem Aspergera podczas edukacji zdalnej,
 • Jak wzmacniać poczucie własnej wartości dziecka? Zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój pozytywnej samooceny,
 • Dziecko z ADHD w przedszkolu i szkole,
 • Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę,
 • Bezpieczne dzieci w żłobku – co powinna wiedzieć każda opiekunka żłobkowa,
 • Grafomotoryka – gotowość dziecka do rysowania i pisania,
 • Zabawy muzyczne dla małych i dużych,
 • Dziecko z autyzmem w przedszkolu i w szkole,,
 • Modelowane balony,
 • Terapia przez zabawę,
 • Podstawy Integracji Sensorycznej w pracy nauczyciela, opiekuna, wychowawcy – rozwój dziecka poprzez ćwiczenia i zabawy,
 • Terapia ręki,
 • Pedagogika Marii Montessori – edukacja i terapia,
 • Zabawy dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat, czyli w co, czym i jak bawić się aby uczyć i wychowywać,
 • Dziecko z niedosłuchem w żłobku i w przedszkolu,
 • Mutyzm wybiórczy u dziecka,
 • Zakazy, nakazy, pochwały, czyli o roli kary i nagrody w relacji z dzieckiem,
 • Neurologiczne podstawy rozwoju dziecka do 3 roku życia,
 • Autoagresja wśród dzieci – przyczyny i wsparcie,
 • Stymulacje wielozmysłowe w innowacji pedagogicznej, dzięki której zyskasz spokój i skupisz uwagę dzieci na dłużej,
 • Gry i zabawy wspierające rozwój motoryki małej,
 • Jak rozwijać zmysły u dzieci w wieku 1-7 lat,
 • Przebodźcowanie. Praca z dzieckiem przestymulowanym i przeciążonym sensorycznie,

 

Dorota Nizioł – opiekunka w żłobku

Ukończone kursy, warsztaty, szkolenia:

 • Opiekun dziecięcy,
 • Bajkoterapia,
 • Arteterapia,
 • Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg. W. Sherborne,
 • W co się bawić z dziećmi,
 • Eksprymenty – nauka czy magia,
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • Agresywne dziecko – gry i zabawy rozładowujące napięcie,
 • Techniki wyciszające i relaksacyjne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • Plastyka sensoryczna – metoda pracy i stymulacji rozwoju w grupie żłobkowo-przedszkolnej,
 • Zabawy muzyczno-terapeutyczne w edukacji, rozwoju i pracy z grupą – metoda muzykoterapii dla nauczycieli, opiekunów, pedagogów, terapeutów,
 • Animacje taneczne – inspiracje do pracy w przedszkolu, szkole, świetlicy,
 • Relaksacja poprzez taniec i ruch w pracy z grupą. Ćwiczenia koncentrujące, wyciszające i uspokajające do pracy w przedszkolu, szkole, świetlicy,
 • Poradnictwo zawodowe,
 • warsztaty motywacyjne,
 • warsztaty kompetencji pracowniczych,
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

 

Justyna Piróg – opiekunka w żłobku

Ukończone kursy, warsztaty, szkolenia, webinaria:

 • Opiekun dziecięcy,
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • Przebodźcowanie. Praca z dzieckiem przestymulowanym i przeciążonym sensorycznie,
 • Podstawy pedagogiki Marii Montessori,
 • Podstawy Arteterapii,
 • Rozwój motoryki małej – elementy terapii ręki,
 • Pedagogika zabawy,
 • Specyfika wsparcia dziecka z autyzmem w przedszkolu i szkole,

 

Ewa Surdyka-Dziadosz – pomoc nauczyciela

Ukończone kursy, warsztaty, szkolenia, webinaria:

 • Studium zdrowia i urody,
 • Terapia zajęciowa,
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • Podstawy oligofrenopedagogiki,
 • Agresja i autoagresja u osób niepełnosprawnych intelektualnie,
 • Trening pamięci jako forma terapii zajęciowej – stymulacja funkcji poznawczych,
 • Specyfika wsparcia dziecka z autyzmem w przedszkolu i szkole,

 

Ewa Tasior – pomoc nauczyciela

Ukończone kursy, warsztaty, szkolenia, webinaria:

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • Specyfika wsparcia dziecka z autyzmem w przedszkolu i szkole,
 • Ochrona danych osobowych i RODO w placówce oświatowej,

 

Nauczyciele prowadzących zajęcia dodatkowe:

mgr Anna Bogacz – nauczyciel języka angielskiego

mgr Ewelina Ligas – nauczyciel rytmiki

mgr Alina Woźny – neurologopeda

mgr Izabela Guła – psycholog

mgr Agnieszka Nowak-Błąd – oligofrenopedagog

mgr Dorota Kołcz – dogoterapeuta/kynoterapeuta

mgr Patrycja Bilińska – neurologopeda