Projekt

W związku z realizacją projektu pt. RPPK.09.01.00-18-0005/18 pn. „Przedszkole Sokolik – dobrym startem w przyszłość” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w zakresie osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z dniem 01 lipca 2019r. Logopedyczny Punkt Przedszkolny i Złobek "Sokolik" Iwona Dziak rozpoczyna procedurę rekrutacyjną.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w Logopedycznym Punkcie Przedszkolnym „Sokolik” w Sokołowie Małopolskim o 10 miejsc, podniesienie kwalifikacji przez 3 nauczycieli oraz zwiększenie dostępu do edukacji poprzez realizację zajęć z podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych. Założony cel zostanie osiągnięty w okresie do 31.08.2020. Placówka LPP Sokolik w okresie 01.07.2019r. – 31.08.2020r. zaadaptuje sale przedszkolną oraz doposaży placówkę, co pozwoli na utworzenie w pełni wyposażonych, nowych miejsc przedszkolnych. WN przewidział do stworzenia 10 nowych miejsc, w tym 1 dla dzieci niepełnosprawnych. Uczestnikami projektu będą dzieci w wieku przedszkolnym: 4 dziewczynek i 6 chłopców, którzy zostaną objęci bieżącą opieką. Realizowana w projekcie dodatkowa oferta edukacyjna i specjalistyczna pozwoli na podniesienie dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w województwie podkarpackim.

Główne zadania do realizacji:

  • zaadaptowanie sali na potrzeby przyjęcia nowych przedszkolaków
  • zakup i montaż placu zabaw na terenie przylegającym do przedszkola
  • zapewnienie prawidłowego rozwoju uczestników projektu (w tym realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i specjalistycznych);
  • Wprowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla uczestników projektu
  • udział 3 pracowników LPP Sokolik w specjalistycznych kursach/szkoleniach

Grupą docelową (GD) są osoby spełniające warunki uczestnictwa w projekcie. Projekt jest skierowany do GD z obszaru województwa Podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych, które uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa podkarpackiego). Grupę docelową stanowią osoby, które kwalifikują są do jednej z poniższych grup:

– dziecko w wieku przedszkolnym, zamieszkujące w województwie podkarpackim (w szczególności na terenie powiatu rzeszowskiego)

– nauczyciel zatrudniony w placówce Beneficjenta (rekrutacja zamknięta)

Wszystkie informacje zawarte zostały w Regulaminie Rekrutacji.

 

Dokumentacja rekrutacyjna składa się z:

  1. Deklaracji uczestnictwa w projekcie
  2. Zakresu danych osobowych uczestników biorących udział w projektach wraz z wymaganymi oświadczeniami

 

Wykaz niezbędnych dokumentów w przypadku przystąpienia do projektu:

1. Umowa uczestnictwa

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

3. Oświadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności

 

Dokumentacja jest dostępna w Biurze Projektu tj. w Placówce LPP Sokolik w Sokołowie Małopolskim przy ul. Tysiąclecia 39

 

Wartość dofinansowania projektu: 128 308,50 PLN

Wartość projektu ogółem: 142 565,00 PLN